Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzję Wojewody z dnia 9 maja 2008 r., Nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na wniosek Wojewody.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem ogłoszonym w dniu 29 października 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 557/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. P. na opisaną wyżej decyzję Wojewody.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył w dniu 3 listopada 2008 r. skarżący.

Następnie pismem wniesionym w dniu 7 listopada 2008 r. Wojewoda wniósł o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku oraz doręczenie go wraz z odpisem tego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek Wojewody Pomorskiego o sporządzenie uzasadnienia wyroku należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji. Natomiast zgodnie z § 3 cytowanego przepisu, odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z okoliczności niemniejszej sprawy, wyrok oddalający skargę ogłoszony został w dniu 29 października 2008 r., a więc termin siedmiodniowy dla złożenia dla złożenia przez stronę wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia upłynął w dniu 5 listopada 2008 r.

Wobec przekroczenia przez Wojewodę terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 141 § 2 powołanej wyżej ustawy, należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z wniosku organu. Uzasadnienie przedmiotowego wyroku nastąpiło na skutecznie zgłoszony wniosek strony skarżącej i stosownie do treści art. 142 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi doręczone zostanie tylko skarżącemu.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 141 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda