Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. H. na decyzję Wojewody z dnia 20 czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

R. H., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego Z. G., w dniu 22 lipca 2008 r. złożył skargę na wyżej wymienioną decyzję Wojewody. Od skargi nie został uiszczony wpis stały w wysokości 500 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Mając zatem na uwadze fakt, że wysokość wpisu od niniejszej skargi ma charakter stały i wynosi 500 zł, a skarga ta została wniesiona przez radcę prawnego, sąd - na mocy art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda