Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. i A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia odrzucić skargę kasacyjną wniesioną przez A. L.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę wniesioną przez A. L. i A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 sierpnia 2014 r., nr [...].

Również w dniu 18 grudnia 2014 r. A. L. złożył w Sądzie wniosek o sporządzenia uzasadnienia tegoż wyroku.

Odpis wyroku wraz uzasadnieniem został doręczony zgodnie z wnioskiem skarżącemu A. L. w dniu 23 stycznia 2015 r.

Następnie, w dniu 23 lutego 2015 r., radca prawny S. T. wniósł w imieniu A. L. i A. L. skargę kasacyjną od wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną wniesioną przez radcę prawnego S. T. w imieniu A. L. należało odrzucić.

Art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) stanowi, że od wydanego przez sąd wojewódzki wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę tę wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 tej ustawy). W sprawach, w których skargę oddalono, zgodnie z art. 141 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzasadnienie sporządza się na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji.

Przesłanką wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie, w której oddalono skargę na rozprawie, jest więc złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku. Nadto zgodnie z art. 175 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Uprzednie złożenie przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest przesłanką dopuszczalności skargi kasacyjnej. Niespełnienie powyższego wymogu skutkuje uznaniem skargi kasacyjnej za niedopuszczalną (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II OSK 2668/12, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z okoliczności sprawy wynika zaś, że skarżąca A. L. nie zażądała w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku doręczenia jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Wniosek taki złożył jedynie skarżący A. L.

Zgodnie zaś z art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna wniesiona po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak również skarga kasacyjna, której braków strona nie uzupełniła w terminie, podlega odrzuceniu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę kasacyjną A. L. jako niedopuszczalną.

Strona 1/1