Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K., F. L., E. I., A. Z., K. J., K. L., W. K., F. Sz. i W. L. na decyzję Wojewody z dnia 11 września 2007r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę E. I.

Uzasadnienie

E. I. wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia 11 września 2007r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 24 stycznia 2008r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis tego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 14 lutego 2008r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 86).

Skarżący nie uiścił wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem §2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z §3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z końcem dnia 21 lutego 2008r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1