Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tamara Dziełakowska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. K. i S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 września 2011 r., Nr [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 18 listopada 2011 r. wezwano skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia wraz z zarządzeniem wzywającym do usunięcia braków formalnych skargi i odpowiedzią organu doręczony został skarżącej w dniu 25 listopada 2011 r. (k. 19). Powyższą korespondencję przesłano również skarżącemu S. K. Przesyłka skierowana do skarżącego pomimo dwukrotnego awizowania przez pocztę nie została przez niego odebrana i zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) została uznana za doręczona z dniem 7 grudnia 2011 r. (k. 24).

Skarżący, pomimo że usunęli braki formalne skargi składając jej dodatkowe odpisy, nie uiścili wpisu sądowego.

Powyższa okoliczność obligowała Sąd do odrzucenia skargi. Jak stanowi art. 220 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze