Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. H. na decyzję Burmistrza z dnia 3 stycznia 2008 r., Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Decyzją z dnia 3 stycznia 2008 r. Burmistrz, po wznowieniu postępowania, odmówił uchylenia własnej decyzji z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nieodpłatnego przekształcenia przysługującego B. H. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W treści uzasadnienia wskazano jako organ właściwy do wniesienia odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W dniu 16 września 2008 r. B. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na powyższą decyzję, wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem przepisów postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) skargę można wnieść do sądu po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przepis art. 52 § 2 tej ustawy wskazuje, że jako wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Decyzja wydana dnia 3 stycznia 2008 r. przez Burmistrza jest decyzją wydaną przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z przepisem art. 127 § 1 K.p.a. od powyższej decyzji przysługuje stronie odwołanie. Właściwym do rozpatrzenia tego odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. W niniejszej sprawie właściwym organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Stosowne pouczenie o przysługującym prawie wniesienia odwołania zawarte było w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, które doręczono B. H. w dniu 4 stycznia 2008 r..

Skarżący nie wniósł odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zatem nie wyczerpał trybu odwoławczego, wobec czego złożenie skargi bezpośrednio do sądu było niedopuszczalne.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy