Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego - adwokata T. D. o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu za postępowanie przed sądem drugiej instancji postanawia: przyznać pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu zażaleniowym w kwocie 147,6 (sto czterdzieści siedem zł, sześćdziesiąt groszy) - w tym podatek VAT w wysokości 27,6 zł

Uzasadnienie

Przepis art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej P.p.s.a. ) stanowi, że wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wskazać trzeba, że przepis § 18 ust. 1 pkt 2 lit d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 163, poz. 1348 ze zm.) stanowi, że wysokość stawki minimalnej opłaty w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł.

Zgodnie zaś z treścią § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie adwokat T. D. został ustanowiony pełnomocnikiem skarżącego J. W. na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 25 października 2013 r.

Pełnomocnik strony, po zapoznaniu się z aktami sądowymi, w piśmie procesowym z dnia 13 listopada 2013 r. złożył oświadczenie o cofnięciu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2013 r. i wystąpił o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu zaznaczając, że koszty te nie zostały pokryte ani w całości ani tez w części.

Z uwagi na to, że zostały spełnione warunki, uzasadniające przyznanie ustanowionemu w ramach prawa pomocy kosztów udzielonej pomocy prawnej, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 w związku z art. 250 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d, a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji.

Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm

Strona 1/1