Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach z dnia 11 marca 2010 r. p o s t a n a w i a 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych; 2. ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, skarżąca zwróciła się na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. We wniosku wskazała, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z małżonkiem (który nie posiada stałego zatrudnienia) oraz studiującą córką. Rodzina skarżącej utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego uzyskiwanego przez E. L. w kwocie [...] zł netto miesięcznie. Wedle złożonych oświadczeń małżonek strony uzyskuje jedynie sporadycznie dochody rzędu [...]zł. Córka natomiast studiuje. Wnioskodawczyni określiła stałe, miesięczne wydatki na kwotę około [...] zł. Na wezwanie referendarza sądowego skarżąca przedstawiła szereg dokumentów obrazujących jej sytuację materialną. W szczególności nadesłała zaświadczenia wystawione przez urząd pracy, z których wynika, że rzeczywiście jej małżonek jest osobą bezrobotną, pozbawioną prawa do zasiłku. Przedstawiono również dokument potwierdzający, iż córka E. L. studiuje, a na okres od października [...]r. uzyskała stypendium socjalne w wysokości [...]zł miesięcznie. Z przedstawionych kserokopii rachunków wynika, że rachunek za paliwo gazowe w miesiącu grudniu wyniósł [...]zł, a rachunek za wodę [...] zł.

Postanowieniem z dnia [...]r. referendarz sądowy po rozpoznaniu wniosku E. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, zwolnił skarżącą z wpisu od skargi oraz oddalił wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Od powyższego postanowienia w ustawowym terminie skarżąca wniosła sprzeciw. W jego uzasadnieniu wskazała przede wszystkim, że koszty utrzymania domu są znacznie wyższe niż wykazała to w druku PPF, faktycznie wynoszą one bowiem [...]zł. Należy do nich zaliczyć także koszty zakupu węgla, które w przeliczeniu na miesiąc wynoszą [...]zł, podatek gruntowy ([...]zł), wywóz śmieci ([...]zł) oraz energia elektryczna ([...]zł). Tymczasem przychód jej męża jest przychodem okazjonalnym i nie zawsze jest osiągany. Nadto oświadczyła, że dochód jej rodziny wynosi [...]zł. Tym samym skarżąca nie miała możliwości poczynić stosownych oszczędności na potrzeby niniejszego procesu, a jakiekolwiek czynienie takich oszczędności odbyłoby się z uszczerbkiem dla skarżącej i jej rodziny. Wobec powyższego skarżąca wnosi ponownie o ustanowienie adwokata z urzędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach , zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Wskazać należy w tym miejscu, iż w myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, strona może się ubiegać o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Przepis art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi zaś, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda