Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącą z wpisu od skargi, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 180 zł - zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżąca zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. We wniosku wskazała, że prowadzi gospodarstwo domowe wraz z małżonkiem (który nie posiada stałego zatrudnienia) oraz studiującą córką. Rodzina skarżącej utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego uzyskiwanego przez E.L. w kwocie [...] zł netto miesięcznie. Wedle złożonych oświadczeń małżonek strony uzyskuje jedynie sporadycznie dochodu rzędu [...] - [...] zł. Córka natomiast studiuje. Wnioskodawczyni określiła stałe, miesięczne wydatki na kwotę około [...] zł.

Na wezwanie referendarza sądowego skarżąca przedstawiła szereg dokumentów obrazujących jej sytuację materialną. W szczególności nadesłała zaświadczenia wystawione przez urząd pracy, z których wynika, że rzeczywiście jej małżonek jest osobą bezrobotną, pozbawioną prawa do zasiłku. Przedstawiono również dokument potwierdzający, iż córka E. L. studiuje, a na okres od [...] r. do [...]r. uzyskała stypendium socjalne w wysokości [...] zł miesięcznie. Z przedstawionych kserokopii rachunków wynika, że rachunek za paliwo gazowe w miesiącu grudniu wyniósł [...]zł, a rachunek za wodę [...] zł.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. - zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie, przedstawione przez stronę okoliczności wskazują na to, że złożony wniosek zasługuje na częściowe uwzględnienie. Mając bowiem na uwadze poziom dochodów uzyskiwanych w rodzinie skarżącej (około [...] - [...] zł netto miesięcznie), a zarazem uwzględniając ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należało uznać, że uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 180 zł mogłoby stanowić wydatek na tyle znaczący, że mógłby niekorzystnie wpłynąć na kondycję materialną jej rodziny. Z tego też powodu zwolniono E. L. od kosztów sądowych w całości.

Oddalając wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie, pod uwagę wzięto przede wszystkim to, iż przedstawiona przez stronę sytuacja materialna nie jest na tyle ciężka, aby można było mówić o wystąpieniu okoliczności wskazanych w art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a. W szczególności skarżąca posiada źródło stałego dochodu, zaś jej małżonek uzyskuje dochód z prac dorywczych. Oprócz tego córka wnioskodawczyni otrzymała stypendium socjalne w wysokości [...] zł miesięcznie, co sprawia, że łączny dochód całej rodziny E. L. wynosi około [...] zł. Nie można więc z przekonaniem stwierdzić, że skarżąca nie posiada jakichkolwiek możliwości zdobycia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda