Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącą od kosztów sądowych 2) ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu

Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł - § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) skarżąca J. D. zwróciła się o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia tej opłaty ze względu na trudną sytuację materialną. Następnie, w związku z wezwaniem Sądu nadesłała urzędowy druk formularza PPF, w którym zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że jest osobą w podeszłym wieku, utrzymującą się z bardzo skromnej emerytury ([...]zł netto miesięcznie), która pozwala jej na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb życiowych. Wnioskodawczyni jest osobą samotną, zamieszkująca w starym, wymagającym remontu budynku mieszkalnym o pow. [...]m2. Nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 3000 euro.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono co następuje:

Wniosek J. D. zasługiwał na uwzględnienie, gdyż jej sytuacja materialna jest trudna i nie sposób oczekiwać, że będzie ona w stanie ponieść jakiekolwiek koszty postępowania sądowego.

Na wstępie przypomnieć należy, że art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. - zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 §2 ustawy P.p.s.a.). Z przepisu art. 246 §1 pkt. 1 wynika z kolei, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym może nastąpić wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Odnosząc treść przywołanych wyżej przepisów do sytuacji majątkowej wskazanej przez wnioskodawczynię stwierdzić należy, że zaistniały okoliczności opisane w hipotezie art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., a wobec tego jej wniosek zasługiwał na uwzględnienie w całości.

Wnioskodawczyni sama prowadzi gospodarstwo domowe, posiadając bardzo skromny dochód. Nie dysponuje żadnym majątkiem, którego zbycie mogłoby przynieść dochód pozwalający pokryć koszty postępowania sądowego. Będąc w podeszłym wieku oraz cierpiąc na dolegliwości z tym związane skarżąca nie ma żadnych możliwości zdobycia dodatkowych środków na utrzymanie się. W tej sytuacji niepodobna oczekiwać, że będzie w stanie ponieść jakiekolwiek wydatki związane z postępowaniem sądowym. Jej sytuacja materialna nie pozwala również na opłacenie usług fachowego pełnomocnika, który mógłby występować w jej imieniu przed Sądem. Z tego też względu uznano, że J. D. zasługuje na przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności postanowiono jak w sentencji w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda