Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia uczestnika postępowania małoletniego A. G. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S. - G. (G.) i M. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii zażalenia uczestnika postępowania małoletniego A. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 1061/08 p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 1061/08 odmówiono zmiany postanowienia tego Sądu z dnia 5 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 1061/08 w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia [...]r. zażalenie na powyższe postanowienie wniósł między innymi uczestnik postępowania małoletni A. G. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego M. G.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), zasadą jest, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Stosownie zaś do art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W niniejszej sprawie stronami postępowania incydentalnego są skarżący oraz uczestniczka postępowania A. G. , bowiem tylko oni wystąpili z wnioskami o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2009 r. Z takim wnioskiem nie wystąpił natomiast uczestnik postępowania małoletni A. G., tym samym nie ma on legitymacji do wniesienia zażalenia. Zatem wniesienie przez niego zażalenia na postanowienie z dnia 21 kwietnia 2010 r. jest niedopuszczalne (zob. postanowienie NSA z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt II OZ 392/09 oraz z dnia 30 maja 2008 r., sygn. akt II OZ 530/08).

W związku z powyższym Sąd, działając na podstawie art. 178 w związku z 197 § 2 p.p.s.a., postanowił orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda