Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady p o s t a n a w i a sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 1144/09 w ten sposób, że w wierszu 4 od dołu w miejsce organu "[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K." wpisać "Wojewodę [...] " .

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Z kolei stosownie do treści art. 156 § 1 p.p.s.a. sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż sprostowanie orzeczenia sądowego jest konstrukcją procesową, która ma na celu naprawienie jego wadliwości poprzez nadanie mu takiego brzmienia, jakie sąd zamierzał, ale która jednocześnie nie może prowadzić do zmiany lub uchylenia tego orzeczenia. Przedmiotem sprostowania mogą być wyłącznie ujawnione w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie lub rachunkowe albo inne oczywiste pomyłki, przy czym chodzi jedynie o omyłki sądu, a nie o omyłki popełnione przez strony postępowania. Niedokładność lub omyłka może dotyczyć np. oznaczenia stron czy innych uczestników postępowania, oznaczenia daty, sygnatury, znaku zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu (jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie).

W analizowanej sprawie na skutek oczywistej omyłki w sentencji postanowienia wskazano jako organ [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., tymczasem jak wynika z treści skargi oraz odpowiedzi na skargę organem tym jest Wojewoda [...].

Wobec powyższego dostrzeżoną oczywistą omyłkę należało sprostować z urzędu zgodnie z treścią art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 ustawy p.p.s.a.

Strona 1/1