Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. H.K. i K.K.(K.) na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżących od kosztów sądowych

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...]r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł - zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Następnie, na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wystąpili o zwolnienie od kosztów sądowych powołując się na trudną sytuację materialną. Z treści wspomnianego formularza wynika, że skarżący, wraz z córką, zamieszkują w budynku mieszkalnym o pow. [...] m2, którego część jest wynajmowana w ramach prowadzonej działalności agroturystycznej. Posiadają również nieruchomość o pow. [...] arów, natomiast, wedle złożonego oświadczenia, nie dysponują żadnymi oszczędnościami, papierami wartościowymi ani też przedmiotami o wartości przekraczającej 3.000 euro. Rodzina wnioskodawców utrzymuje się w dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń (około [...] zł miesięcznie) oraz zasiłku rodzinnego w kwocie [...] zł miesięcznie.

Referendarz sądowy wezwał wnioskodawców do uprawdopodobnienia okoliczności dotyczących ich stanu majątkowego za pomocą stosownych dokumentów. W odpowiedzi strony określiły poziom swoich stałych wydatków (opłat za energię elektryczną, wywóz śmieci, dostawy gazu) na kwotę około [...] zł. Ponadto zauważyli, że w ciągu sześciu miesięcy osiągnęli dochód w wysokości [...] zł z tytułu wynajmowania pokoi.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. - zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Przedstawione przez wnioskodawców w druku formularza skłaniają do zaakceptowania ich twierdzeń o trudnej sytuacji materialnej. Dochód w wysokości [...] zł miesięcznie na trzyosobową rodzinę uznać należy za bardzo niski i w zasadzie pozwala on na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Z tego też powodu uwzględniono złożony wniosek i zadecydowano o zwolnieniu stron od kosztów sądowych w całości. Nawet bowiem uiszczenie stosunkowo niewielkiej kwoty wpisu od skargi, w ich sytuacji materialnej może nastręczać znaczące trudności. Wobec tego należało przyjąć, że zaistniały okoliczności wskazane w art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda