Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: 1) ustanowić dla skarżącej adwokata z urzędu, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W skardze z dnia 19 listopada 2012 r. Z. G. zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Następnie, na wezwanie Sadu, wniosek ów złożyła na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, wnosząc zarówno o zwolnienie od kosztów sądowych jak i o ustanowienie adwokata z urzędu.

Z treści formularza wynika, że wnioskodawczyni samotnie prowadzi gospodarstwo domowe zamieszkując w lokalu o pow. 60,48 m2. Z. G. zaznaczyła, że jest osobą w podeszłym wieku ([...] lata) cierpiącą na schorzenia o charakterze przewlekłym, których leczenie kosztuje miesięcznie około 400 zł. Źródłem utrzymania się skarżącej jest świadczenie rentowe otrzymywane w wysokości 1919 zł miesięcznie (co potwierdzono za pomocą nadesłanego przy druku PPF kopii przekazu). Z nadesłanych przy druku formularza dokumentów wynika również że z tytułu zarządu nieruchomością wspólną wnioskodawczyni na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] ponosi co miesiąc wydatek rzędu 610 zł.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.).

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy i biorąc pod uwagę informacje uzyskane od skarżącej uznano, że jej wniosek zasługuje na uwzględnienie w części dotyczącej ustanowienia adwokata z urzędu.

Analiza sytuacji majątkowej Z. G. pozwoliła stwierdzić, że jest ona osobą, która nie jest w stanie samodzielnie skorzystać z usług fachowego pełnomocnika. Pod uwagę wzięto zarówno poziom dochodów strony (kwotę 1919 zł netto miesięcznie) jak i niezbędne wydatki (zakup lekarstw oraz opłaty za mieszkanie, co w sumie daje kwotę około 1000 zł). Nadto podkreślić trzeba, że nie znaleziono podstaw do zakwestionowania prawdziwości oświadczenia strony na temat stanu jej zdrowia, co oznacza, że może mieć ona znaczące trudności nie tylko w samodzielnym kontakcie z Sądem ale również w poszukiwaniu pełnomocnika procesowego. Okoliczności te zaważyły na uwzględnieniu jej wniosku w tym zakresie.

Oddalając wniosek w części dotyczącej zwolnienia o kosztów sądowych uznano, że dochód Z. G. pozwala na ich poniesienie, zwłaszcza, ze na obecnym etapie sprowadzają się one do wpisu o skargi w kwocie 200 zł - zgodnie z treścią § 3 ust. 3, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). Nie jest to kwota, której skarżąca nie byłaby w stanie wygospodarować z dostępnych jej środków, a wobec tego uznano, że jej wniosek w tym zakresie nie zasługiwał na uwzględnienie.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda