Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Iwona Bogucka po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej postanawia: przyznać adwokatowi T. S. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane w ramach prawa pomocy w kwocie [...] zł (słownie: [...]), w tym podatek VAT w kwocie [...] zł (słownie: [...]).

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 8 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ustanowił dla skarżącego adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w K. wyznaczyła pełnomocnika w osobie adwokata T. S. Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2008 r. Sąd przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie [...] zł powiększone o podatek VAT, na podstawie art. 250 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Pismem z dnia [...] r. pełnomocnik zwrócił się o przyznanie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku wydanego w niniejszej sprawie w dniu 18 grudnia 2008 r. W piśmie tym zawarł przedmiotową opinię.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3 powołanego rozporządzenia podstawę zasądzenia opłaty za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego stanowią stawki minimalne, określone w rozporządzeniu. Opłatę podwyższa się o stawkę podatku VAT, przewidzianą dla danego rodzaju czynności. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia wynosi

50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. W niniejszej sprawie stawka minimalna, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1c wynosi 240 zł. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynoszą zatem [...].

Strona 1/1