Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu postanawia: 1) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w pozostałym zakresie

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W związku z pismem skarżącego z dnia [...]r. ustalono wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę [...] zł, a wobec tego, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) ustalono, że wpis od skargi wynosi [...] zł. Skarżący wezwany do jego uiszczenia, w piśmie procesowym z dnia [...]r. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu, dołączając druk urzędowego formularza PPF. Wynika z niego, że M.T. jest osobą samotnie prowadzącą gospodarstwo domowe, utrzymującą się z renty inwalidzkiej otrzymywanej w kwocie [...] zł netto miesięcznie. W skład jego majątku poza częścią budynku, w którym zamieszkuje wchodzi również nieruchomość gruntowa o pow. [...] ha położona w A. Wnioskodawca nie posiada żadnych oszczędności ani środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nie jest również właścicielem przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono co następuje:

Przepis art. 199 P.p.s.a. konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 §2 ustawy p.s.a.). Z przepisu art. 246 §1 pkt. 1 wynika z kolei, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym może nastąpić wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W kontekście okoliczności wskazanych przez skarżącego stwierdzić trzeba, że jego wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługiwał na częściowe uwzględnienie.

M.T. jest osobą uzyskująca stosunkowo niski dochód, który co prawda pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, nie mniej jednak jego wysokość wyklucza w zasadzie dokonywanie oszczędności, co pozwoliłoby na poniesienie pełnych kosztów postępowania sądowego. Niepodobna wobec tego oczekiwać, że będzie on w stanie uiścić wpis od skargi w kwocie [...] zł, co stanowiłoby ponad połowę jego miesięcznego dochodu, jak również ponieść pozostałe koszty sądowe. W takiej sytuacji uzasadnione jest zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Analiza stanu majątkowego M. T. ujawniła jednakże, że jest on właścicielem nieruchomości położonej w A., która jest obecnie zagospodarowana jako łąka. Nie płaci on podatku rolnego od wspomnianego gruntu i nie otrzymuje z tytułu jego posiadania żadnych pożytków. Taka sytuacja stawia jednak pod znakiem zapytania celowość utrzymywania składnika majątku, z którego skarżący nie czerpie żadnych korzyści. Oceniając bowiem wniosek o prawo pomocy w zakresie całkowitym sytuacja materialna wnioskodawcy podlega bardzo rygorystycznej ocenie, uwzględniającej wszelkie okoliczności związane ze statusem materialnym takiej osoby. Stwierdzenie, że w majątku ubiegającego się o prawo pomocy znajdują się rzeczy, które nie są niezbędne do egzystencji, a których zbycie lub obciążenie mogłoby przynieść określony dochód wyklucza uwzględnienie takiego wniosku w całości. Jeżeli uwzględni się przy tym fakt, iż przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu oznacza opłacenie ze środków publicznych kosztu usług takiego pełnomocnika, to w świetle okoliczności zaistniałych w niniejszej sprawie należało stwierdzić, że w tym zakresie wniosek M. T. nie zasługiwał na uwzględnienie.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności postanowiono jak w sentencji w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt. 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda