Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie stanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie stanowienia adwokata z urzędu postanawia: ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Na druku urzędowego formularz skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Z treści formularza wynika, że M. T. jest osobą samotnie prowadzącą gospodarstwo domowe, utrzymującą się z renty inwalidzkiej otrzymywanej w kwocie [...] zł brutto miesięcznie. W skład jego majątku poza częścią budynku, w którym zamieszkuje wchodzi również nieruchomość gruntowa o pow. [...] ha położona w A. Wnioskodawca nie posiada żadnych oszczędności ani środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nie jest również właścicielem przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. W tym miejscu zauważyć przyjdzie, że postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. referendarz sądowy zwolnił skarżącego od kosztów sądowych, zaś wyrokiem z dnia16 lipca 2008 r. Sąd oddalił złożoną przezeń skargę.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono co następuje:

Przepis art. 199 P.p.s.a. konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Osobie fizycznej, która wystąpiła o ustanowienie adwokata z urzędu prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony przez M. T., przy uwzględnieniu treści przywołanych wyżej przepisów w kontekście wskazanych przez skarżącego okoliczności stwierdzono, iż jest ona osobą, której stan materialny przemawia za uwzględnieniem złożonego wniosku.

Wnioskodawca utrzymuje się bowiem ze stosunkowo skromnego świadczenia rentowego, które w zasadzie pozwala mu na pokrycie podstawowych potrzeb. Ze względu na stan zdrowia ([...] grupa inwalidztwa) są one większe od przeciętnych. W takiej sytuacji niepodobna oczekiwać, że w stosunkowo krótkim czasie wnioskodawca będzie w stanie wygospodarować fundusze na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez fachowego pełnomocnika. Faktu tego nie zmienia również okoliczność, że skarżący jest właścicielem nieruchomości położonej w A., która ze względu na swoją lokalizację oraz przeznaczenie może okazać się trudna do zbycia, przynajmniej w czasie jaki pozostał wnioskodawcy do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda