Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 282/10
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Rafał Wolnik (spr.), po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.H. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek zażalenia skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 282/10 p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia [...] r. odmówił skarżącej M. H. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Na powyższe rozstrzygniecie skarżąca pismem z dnia [...]r. (nadanym w urzędzie pocztowym w S. w tej samej dacie) wniosła zażalenie. W jego uzasadnieniu, powołując się na złożony uprzednio wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy, wskazała, iż była chora, a zatem uchybienie terminu nastąpiło nie z jej winy. Podniosła także, że nie może przedłożyć zaświadczenia lekarskiego, gdyż nie było ją stać na wizytę u lekarza ani na wykup leków.

Jak wynika z akt sprawy, odpis zaskarżonego postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego skarżąca odebrała w dniu [...]r. co oznacza, że termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu [...]r. (tj. w czwartek). W myśl art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zatem skarżąca nadając zażalenie w placówce pocztowej w dniu [...]r., uchybiła terminowi do jego złożenia. W tym stanie rzeczy zażalenie skarżącej jako spóźnione Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 178 p.p.s.a w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Na marginesie należy wskazać, iż w zawisłej sprawie prawomocnym postanowieniem z dnia [...]r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach uwzględnił wniosek skarżącej o przyznaniu prawa pomocy w całości i zwolnił skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowił radcę prawnego z urzędu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda