skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg M.B., A.B., M.K., R.K., Z.P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną p o s t a n a w i a : z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu z dnia 12 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Gl 285/09 w ten sposób, że w miejsce imienia skarżącej wnoszącej sprzeciw od postanowienia odmawiającego przyznanie prawa pomocy - M., wpisać imię - M.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Przepis art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a. ) stanowi, że Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne, oczywiste omyłki.

W rozpoznawanej sprawie, w sentencji postanowienia z dnia 12 listopada 2009 r. zaistniała oczywista omyłka polegająca na błędnym oznaczeniu imienia strony składającej sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego z dnia 15 października 2009 r. Omyłka ta nie miała wpływu na wydane orzeczenie. Materiał sprawy wyraźnie wskazuje, że w postępowaniu nie uczestniczy M.B., lecz M.B. Okoliczność ta znajduje nadto potwierdzenie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 listopada 2009 r., w którym skarżąca konsekwentnie określana jest imieniem M., co odpowiada stanowi faktycznemu. Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji, na podstawie art. 156 § 1 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda