Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. K. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta B. z dnia [...] r. Nr [...] przekazujące według właściwości Wojewodzie [...] podanie J. C. w sprawie rekompensaty za wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Pismem z dnia [...]r. Sąd wezwał Panią K. B. do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie odpisu skargi oraz uiszczenia wpisu od skargi w kwocie [...] zł, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało przez skarżącą K.B. odebrane osobiście w dniu [...] r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu [...] r. Do dnia podjęcia rozstrzygnięcia, skarżąca nie uzupełniła braków formalnych poprzez nadesłanie brakującego odpisu skargi ani nie uiściła wymaganego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważył, co następuje :

Art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Podstawę żądania uiszczenia wpisu od skargi w wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( § 2 ust. 1 pkt 1 ) stanowi art. 214 § 1 w związku z art. 230 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W zakresie nie uiszczenia wpisu od skargi, podstawę jej odrzucenia stanowi art. 220 § 3 ustawy.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda