Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 416/13
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 416/13 postanawia uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 416/13 w ten sposób, że w sentencji wyroku dodać pkt 3 o treści: "zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego M. K. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania".

Uzasadnienie

Po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 416/13 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...]r., nr [...] oraz orzekł, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości. Pismem z dnia 22 października 2013 r. skarżący złożył wniosek o uzupełnienie przedmiotowego wyroku co do orzeczenia o zwrocie kosztów uiszczonego wpisu w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Z kolei w myśl art. 157 § 2 p.p.s.a. wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów (§ 3 przywołanego artykułu) - wówczas zapada w formie postanowienia. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że strona może wnioskować o uzupełnienie wyroku między innymi w sytuacji, jeżeli sąd nie zamieścił w nim dodatkowego orzeczenia, które powinien zamieścić z urzędu.

Art. 200 p.p.s.a. stanowi, że w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Mając jednocześnie na uwadze brzmienie art. 210 § 1 p.p.s.a. oraz fakt, że wniosek o zwrot kosztów postępowania został zawarty w skardze z dnia 21 stycznia 2013 r. Sąd uznał, że w niniejszym postępowaniu był zobligowany do orzeczenia z urzędu o zwrocie kosztów należnych skarżącemu od organu. Do kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw przez M. K. zaliczono wpis od skargi wynoszący 500 (pięćset) złotych, ustalony na mocy § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) i uiszczony przez skarżącego na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 200 w zw. z art. 157 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1