Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [A] Sp. z o.o. w O. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. Starosta [...] orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w O., oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 4 i ustaleniu z tytułu przekształcenia opłaty w wysokości 242.900 zł oraz o oprocentowaniu ustalonych rat z tytułu w/w opłaty według stopy procentowej równej wysokości odsetek ustawowych.

Zaskarżoną w sprawie decyzją Wojewoda Śląski, po rozpoznaniu odwołania wniesionego w zakresie orzeczenia o oprocentowaniu rat, utrzymał w mocy powyższą decyzję organu pierwszej instancji w tej części. Wskazał jednocześnie, że decyzja organu pierwszej instancji w pozostałym zakresie, wobec niezaskarżenia, stała się ostateczna.

W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu, zwracając uwagę na długi okres czasu, w jakim toczyło się postępowanie administracyjne w sprawie, wskazano na pogorszenie sytuacji finansowej skarżącej Spółki wobec braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości i tym samym możliwości inwestycyjnych. Wyjaśniono, że konieczność zapłaty wyższego o ponad 10.000 zł oprocentowania spowoduje, że Spółka przestanie wywiązywać się ze swoich wymaganych zobowiązań. Natomiast nawet korzystne dla niej rozstrzygnięcie sądowe, gdy skutki te już nastąpią, nie pozwoli ich odwrócić. Do skargi załączono rachunki zysków i start Spółki za okresy od 2013 r. do 2018 r.

Organ nie ustosunkował się do wniosku udzielając odpowiedzi na skargę

Rozpatrując powyższy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył:

Przepis art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), dalej w skrócie Ppsa, stanowi, że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 Ppsa, sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie spełnione zostały ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Sąd zgodził się z argumentacją strony skarżącej, przy braku odmiennego stanowiska organu, że zapłata wyższego procentowania rat nałożonej opłaty wpłynie negatywnie na pogarszającą się sytuację finansową Spółki, grożąc zaprzestaniem realizacji wymagalnych zobowiązań finansowych.

Przy czym, rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd nie zajął się oceną jej legalności. Kontrola zgodności z prawem tego aktu może nastąpić dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie sądowe.

W świetle wskazanych okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 61 § 3 Ppsa.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda