Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: asesor WSA Iwona Bogucka po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.G., R.G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako sądowi właściwemu;

Uzasadnienie

Dnia [...] B.G. i R.G. wnieśli skargę, kierując ją bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i określając w treści skargi, iż "stroną zobowiązaną mocą ustawy do wykonania zobowiązania odszkodowawczego" jest Starosta B. Wobec powyższego skarga została przesłana zgodnie z właściwością miejscową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który pismem z dnia [...] wezwał skarżących do jej sprecyzowania, poprzez określenie skarżonego aktu i organu, który go wydał. W odpowiedzi skarżący poinformowali, że ich pismo z dnia [...] stanowi skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...].

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej u.p.s.a, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Przepis § 1 pkt 13 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r., Nr 72, poz. 652) przewiduje dla obszaru województwa mazowieckiego właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stosownie do przepisu art. 59 § 1 u.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Uwzględniając powyższą argumentację, Sąd na podstawie art. 59 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1