Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Bogucka po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...)r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W dniu (...) r. H.S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody (...) z dnia (...)r., nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną. W skardze tej zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Po wyjaśnieniu kwestii terminowości wniesienia skargi, na podstawie zarządzenia z dnia 12 listopada 2007 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez nadesłanie jej dwóch odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania powyższego wezwania zakreślono skarżącemu termin 7 dni od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie, iż nieusunięcie w/w braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie. Jednocześnie skarżącemu przesłano formularz wniosku PPF celem jego wypełnienia.

Powyższe wezwanie o uzupełnienie braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 4 grudnia 2007 r. Jak wynika z akt sprawy przedmiotową przesyłkę pocztową przesłano pod wskazany przez skarżącego adres i wobec nieobecności adresata w tym miejscu pozostawiono ją w placówce pocztowej od dnia 19 listopada 2007 r. (data pierwszego zawiadomienia), o czym umieszczono zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji, powtórnie zaś awizowano przesyłkę w dniu 27 listopada 2007 r. W wyznaczonym terminie, skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie ustawy, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, tzn. zawierać stosownie do treści art. 47 § 1 i 2 ustawy jej odpisy i odpisy załączników celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy.

W rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania nie nadesłał wymaganych dwóch odpisów skargi, należało zatem jego skargę odrzucić. Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie należy zauważyć, iż Sąd nie orzekł w zakresie zgłoszonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy, gdyż wniosek ten stanowić będzie przedmiot rozpoznania referendarza sądowego.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda