Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodnicząca Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu w dniu 6 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2009 r. p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 18 listopada 2009 r. oddalił skargę R. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

W dniu [...]r. skarżący złożył w siedzibie Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Prawomocnym postanowieniem z dnia [...] r. Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W świetle art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w sprawach w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Wskazać należy, że doręczenie odpisu sentencji wyroku z urzędu ma miejsce jedynie w przypadkach wymienionych w art. 139 § 4 i 140 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które w niniejszej sprawie nie zachodziły.

Przedmiotowy wyrok ogłoszony został w dniu [...]r., a zatem ustawowy termin do złożenia wniosku upłynął z dniem [...]r. (środa - dzień roboczy).

Nadto jak wskazano na wstępie Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do dokonania tej czynności, a postanowienie wydane w tym przedmiocie uprawomocniło się.

W świetle tych okoliczności Sąd opierając się na treści art. 85 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym - czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna oraz na podstawie art. 141 § 3 tej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda