skarg B. S., J.S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażaleń B. S., J. S. i J. S. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 909/08
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodnicząca Sędzia NSA Łucja Franiczek po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg B. S., J.S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażaleń B. S., J. S. i J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 909/08 postanawia: odrzucić zażalenia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił zażalenie B. S. wniesione na postanowienie tego Sądu z dnia [...]r., albowiem skarżąca niedochowała wymogów formalnych tego zażalenia.

Odpis postanowienia z dnia [...]r. został skutecznie doręczony B. S. w dniu [...]r., zaś pełnomocnikowi J. i J. S. w dniu [...]r.

W dniu [...]r. (data nadania na poczcie) na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przekazane zostały przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia B. S., J. S. i J. S. na powołane na wstępie postanowienie z dnia [...]r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył:

Zażalenia są spóźnione i podlegają odrzuceniu. Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej Ppsa, zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Natomiast tryb wnoszenia zażaleń na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego wynika z regulacji art. 177 § 1 w zw. z art. 197 § 2 Ppsa, zgodnie z którym zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Ten pośredni tryb wnoszenia zażalenia wynika również z treści art. 195 § 1 Ppsa wskazującego, że akta sprawy wraz z zażaleniem wojewódzki sąd administracyjny przedstawia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu po doręczeniu zażalenia pozostałym stronom. Zatem wpływ zażalenia bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego skutkuje koniecznością przekazania go właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, a za datę wniesienia zażalenia uważa się dzień nadania tego zażalenia przez sąd drugiej instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że wobec doręczenia zaskarżonego postanowienia B. S. w dniu [...]r., zaś pełnomocnikowi J. i J. S. w dniu [...] r., termin do wniesienia zażalenia na to postanowienie upłynął odpowiednio z dniem [...]r. Tymczasem zażalenia przekazano Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach przez Naczelny Sąd Administracyjny poprzez ich nadanie w urzędzie pocztowym w dniu [...]r., zostały zatem wniesione po terminie. Dodatkowo należy zauważyć, że zażalenia przesłane bezpośrednio do sądu drugiej instancji poprzez ich nadanie w Urzędzie Pocztowym w K. w dniu [...]r., wpłynęły do Naczelnego Sądu Administracyjnego dopiero w dniu [...] r., zatem już po upływie ustawowego terminu do ich wniesienia.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 Ppsa.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda