Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Rafał Wolnik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu p o s t a n a w i a : przyznać adwokatowi T. S. wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie [...] złotych, w tym podatek VAT w kwocie [...] złotych oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie [...] złotych.

Uzasadnienie

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 15 maja 2008 r. ustanowiono dla skarżącej I. K. adwokata z urzędu.

Na rozprawie w dniu 11 lutego 2009 r. pełnomocnik skarżącej - adwokat T. S. zwrócił się o "zasądzenie" kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, oświadczając przy tym, iż koszty te nie zostały uiszczone.

Rozpoznając wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:

Przepis art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a. ) stanowi, że wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wskazać trzeba, że przepis § 18 ust. 1 pkt1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 163, poz. 1348 ze zm.) stanowi, że stawka minimalna za udział adwokata w postępowaniu przed sądem I instancji wynosi [...] zł.

Pełnomocnik skarżącej, występując w jej imieniu na rozprawie, zwrócił się o przyznanie mu kosztów zastępstwa procesowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowy udział pełnomocnika w postępowaniu Sąd uznał, że uzasadnionym było przyznanie mu wynagrodzenia w wysokości minimalnej, przewidzianej w przywołanym wyżej przepisie.

Wobec tego wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego adwokata T. S. winno wynosić [...] zł powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. [...] zł ( [...] x 22% = [...] ) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa [...].

Mając powyższe na względzie pełnomocnikowi skarżącej należało przyznać wynagrodzenie we wskazanej wyżej kwocie, w oparciu o przepis art. 250 P.p.s.a. w związku z § 18 ust.1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Strona 1/1