Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: przyznać adwokatowi T. S. kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym podatek VAT w kwocie [...] zł płatną z budżetu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach).

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 maja 2008 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach ustanowił dla skarżącej I. K. fachowego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata z urzędu, celem dalszego poprowadzenia sprawy.

Ustanowiony dla skarżącej pełnomocnik z urzędu adwokat T. S. pismem z dnia [...] r. przekazał Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lutego 2009 r. oddalającego skargę I. K. Jednocześnie pełnomocnik wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Dodatkowo w odpowiedzi na wezwanie tut. Sądu w dniu [...] r. dołączył także oświadczenie, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych udokumentowanych wydatków. Zasady te zawarte zostały w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., które w § 2 ust. 2 przewiduje, iż opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3-5.

Ponieważ stawki minimalne wymienione w rozdziale 5 przewidują stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - ta znalazła w rozpoznawanej sprawie zastosowanie. Wynosi ona według § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia 50 % stawki minimalnej wynoszącej [...] zł, jednak nie mniej niż [...] zł.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanego wyżej rozporządzenia przyznano pełnomocnikowi T. S. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę [...] zł powiększoną o podatek VAT wg stawki 22 % tj. o kwotę [...] zł zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Strona 1/1