Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W druku formularza PPF skarżący S. K. zaznaczył, że ubiega się o całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu. Z treści formularza wynika, że skarżący zamieszkuje wraz z małżonką oraz uczącym się synem (studentem) w budynku mieszkalnym o pow. [...] m2. Rodzina wnioskodawcy nie posiada żadnych przedmiotów o wartości powyżej 3.000,00 euro, jak również jakichkolwiek środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach lub rachunkach bankowych. Źródłem utrzymania się rodziny skarżącego jest dochód uzyskiwany z tytułu świadczeń emerytalnych S. K. i jego żony w łącznej wysokości [...] zł brutto miesięcznie.

Rozpoznając przedmiotowy wniosek zważono co następuje:

Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym - o co wystąpił skarżący opiera się na ustaleniu, że wnioskodawca nie jest w stanie w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie oznacza, że z obiektywnego punktu widzenia sytuacja wnioskodawcy jest wyjątkowo ciężka i nie ma on żadnych możliwości znalezienia środków na poniesienie kosztów postępowania sądowego.

Trzeba zarazem pamiętać, że przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 tej ustawy może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 §2 ustawy P.p.s.a.).

Poddając ocenie wskazane we wniosku okoliczności, przy uwzględnieniu przesłanek zawartych w art. 246 §1 pkt 1 P.p.s.a. nie można stwierdzić, iż wniosek S. K. zasługuje na uwzględnienie w całości. Sytuacja materialna skarżącego, choć jest niewątpliwie trudna nie jest jednak na tyle ciężka, aby uznać, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Tylko bowiem w tej ostatniej sytuacji możliwe byłoby rozważenie przyznania prawa pomocy.

Wnioskodawca i jego małżonka uzyskują dochód ze stałego źródła, co oznacza, że są w stanie zaplanować swoje wydatki. Pomimo, iż dochód ten jest, w przeliczeniu na członka rodziny, stosunkowo niski, nie można uznać, że skarżący nie posiadają żadnych możliwości poczynienia w nim oszczędności na poczet przyszłych kosztów postępowania sądowego. Do tego dodać należy, że syn wnioskodawców, mający [...] lat, pozostaje studentem, co wszakże nie stanowi przeszkody w znalezieniu pracy (nawet dorywczej) i przyczynieniu się do poprawy sytuacji materialnej swojej rodziny. Wobec powyższego nie można mówić o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, co uzasadniałoby zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Warto zarazem podkreślić, że skarżący nie wskazał, aby dochód jego rodziny był pomniejszony o jakiekolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich, co pozwala przyjąć, iż w całości służy on do zaspokajania własnych potrzeb.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda