Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 995/07
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. w Katowicach na decyzję Wojewody S. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II SA/GI 995/07 p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Gl 955/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę [...] Sp. z o.o. w K. na decyzję Wojewody S. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

Jak wynika z protokołu rozprawy, Przewodniczący po ogłoszeniu wyroku przez odczytanie sentencji, pouczył pełnomocnika organu odwoławczego, tj. inspektora Wydziału Infrastruktury [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. - A. K. między innymi o tym, iż uzasadnienie pisemne ogłoszonego wyroku zostanie doręczone na wniosek zgłoszony przez stronę w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia, zaś taki wniosek podlega opłacie kancelaryjnej w kwocie [...] zł, a jego niezgłoszenie w terminie powoduje utratę prawa wniesienia skargi kasacyjnej.

Wnioskiem z dnia [...] r., nadanym w placówce pocztowej nr [...] w K. w dniu [...] r., pełnomocnik organu zwrócił się o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego wyroku i doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 141 § 2 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku. Z treści przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że ustawodawca zerwał z zasadą obligatoryjnego sporządzania przez sądy administracyjne z urzędu uzasadnienia wszystkich wyroków. Obowiązek ten został ograniczony tylko do wyroku uwzględniającego skargę, natomiast warunkiem sporządzenia przez sąd uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest złożenie przez stronę stosownego wniosku. Skuteczność tego wniosku zależna jest jednak od dochowania przez wnioskodawcę siedmiodniowego terminu biegnącego od dnia ogłoszenia wyroku oddalającego skargę, a w wypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym - od dnia doręczenia sentencji. Późniejsze złożenie takiego wniosku oznacza, że strona dokonała tej czynności z naruszeniem ustawowego terminu i skutkuje wydaniem przez sąd przewidzianego w art. 141 § 3 p.p.s.a. postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku (por. szerzej np. A. Kabat /w:/ B. Dauter,

B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Zakamycze 2005, s. 330-331 i nast.;

T. Woś /w:/ T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2005, s. 451; por. też postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2004 r.,

OZ 565/04 - niepubl.).

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy należało przyjąć, iż skoro wyrok został ogłoszony w dniu 20 marca 2008 r., to termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 27 marca 2008 r. Zatem pełnomocnik organu występując w dniu [...] r. z przedmiotowym wnioskiem uchybił terminowi wskazanemu w art. 141 § 2 p.p.s.a.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda