Sprawa ze skargi A.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SAB/Go 198/21
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędzia WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A.B. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Go 198/21 postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej A.B. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt II SAB/Go 198/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. uwzględnił skargę A.B. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zobowiązał organ załatwienia wniosku skarżącej z dnia [...] sierpnia 2021 r. w zakresie nieudostępnionych informacji, tj. czego dotyczyły ogłoszenia w "T." w latach 2019-2021 oraz jaki był koszt i cel ogłoszenia zleconego w "T." nr [...] z dnia [...] sierpnia 2021 r., a także ile płatnych reklam z informacją o przeprowadzanych remontach zlecono "T." w latach 2019-2021 - w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (punkt I wyroku). Ponadto Sąd stwierdził, że Burmistrz dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt II wyroku) oraz zasądził od Burmistrza na rzecz skarżącej kwotę 100 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (punkt III wyroku).

W dniu 21 marca 2022 r. do WSA w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga A.B. z dnia [...] lutego 2022 r., w której skarżąca wniosła o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niewykonanie powyższego wyroku Sądu. Podniosła, że pomimo wniesienia do organu w dniu 24 stycznia 2022 r. (data wpływu - 26 stycznia 2022 r.) wezwania do wykonania wyroku, organ w dalszym ciągu go nie wykonał. W odpowiedzi na skargę Burmistrz wskazał, że odpis prawomocnego wyroku został doręczony mu doręczony dnia 2 lutego 2022 r., natomiast w dniu 2 marca 2022 r. organ udzielił skarżącej odpowiedzi. Z powyższego wynika, iż organ udzielił odpowiedzi w terminie podanym w ww. wyroku, nie może być zatem mowy o niewykonaniu wyroku. Ponadto organ podał, że pismem z dnia [...] lutego 2022 r. odpowiedział skarżącej na złożone "wezwanie do wykonania wyroku", w którym wskazał, iż nie upłynął jeszcze wyznaczony wyrokiem termin, a odpowiedź zostanie w tym terminie udzielona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teks tedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 329, określanej dalej jako p.p.s.a.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. W świetle powyższego przepisu warunkiem sine qua non skutecznego wniesienia skargi do sądu na niewykonanie przez organ wyroku jest między innymi uprzednie wezwanie organu do wykonania tego wyroku. Zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie dominuje pogląd, który Sąd orzekający w niniejszej sprawie w całości podziela, że takie wezwanie musi być skierowane do organu w odpowiednim przedziale czasowym, tj. po zwrocie akt organowi wraz z prawomocnym wyrokiem, ale przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Procesowa przesłanka wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku sądu administracyjnego nie jest zatem spełniona, jeżeli skarżący wezwał właściwy organ przed doręczeniem mu prawomocnego orzeczenia sądowego wraz z aktami administracyjnymi sprawy. Dopiero bowiem od tej daty zaczyna biec termin do załatwienia sprawy przez organ, co wynika wprost z treści art. 286 p.p.s.a., zgodnie z którym po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej, załączając odpis orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności (§ 1), zaś termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi (§ 2). Organ musi bowiem dysponować aktami sprawy w sposób możliwy do podjęcia rozstrzygnięcia, a zatem aktami kompletnymi. Powyższe znajduje uzasadnienie również w okoliczności, że ocena prawna, którą organ obowiązany jest uwzględnić wynika z uzasadnienia orzeczenia i samo ogłoszenie wyroku nie pozwala jeszcze organowi na zastosowanie się do niej (por. postanowienie NSA z 23 września 2010 r., I OSK 1485/10; postanowienie NSA z 13 maja 2016 r., I OSK 2706/15; postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., IV SA/Gl 1244/17; postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 25 maja 2017 r., II SA/Go 280/17; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Wyd. V, opubl. LexisNexis 2011).

Analiza akt przedmiotowej sprawy, przeprowadzona przy uwzględnieniu powyższych uwag wykazała, że A.B. skierowała do organu wezwanie do wykonania wyroku Sądu z dnia 25 listopada 2021 r., pismem z dnia [...] stycznia

2021 r. (data wpływu do organu - 26 stycznia 2021 r.), zaś akta administracyjne wraz odpisem prawomocnego wyroku zostały zwrócone organowi w dniu 2 lutego 2022 r. Nie ulega zatem wątpliwości, że skarżąca wystąpiła z wezwaniem jeszcze przed zwrotem organowi akt sprawy. W tej sytuacji przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi na niewykonanie wyroku w postaci uprzedniego, ale wystosowanego w odpowiednim czasie, pisemnego wezwania organu do wykonania wyroku nie została spełniona.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 154 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego przez skarżącą wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta