Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...]r., Nr [...] stwierdzające nieważność uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta z dnia [...] r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim stronie skarżącej Radzie Miasta na jej koszt, kwotę 100 (sto) złotych, tytułem nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę Rady Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] lutego 2011 r., Nr [...] stwierdzające nieważność uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta z dnia [...] grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji.

W dniu 5 maja 2011 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku, uiszczając opłatę kancelaryjną od wniosku w kwocie 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej jako "P.p.s.a.", opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie natomiast z art. 214 § 1 P.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątki w art. 239 P.p.s.a. oraz ustawach szczególnych.

Z mocy art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postępowanie sądowe dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych wojewody nad organami gmin jest wolne od opłat sądowych. W tej sytuacji strona skarżąca nie miała obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1