Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Uchwałą nr [...] Rada Miasta Z. na podstawie art. 18 ust. 2 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, rozpatrzyła ponownie wniesione skargi D. B. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Zgodnie z § 1 ust. 1 powołanej uchwały, Rada Miasta nie uwzględniła ponownie wniesionych skarg D. B. na działalność wskazanego organu (pisma z dnia [...]) z powodu braku okoliczności świadczących o niezasadnym lub niesłusznym postępowaniu w sprawie i podtrzymała stanowisko zawarte w uchwale nr [...] Rady Miasta Z. z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., stwierdzające bezzasadność złożonych skarg.

D. B. pismem z dnia [...] r. wniosła za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Z. skargę na powyższą uchwałę. W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, iż nie zgadza się z przedmiotową uchwałą, gdyż narusza jej interes prawny i wyrządza krzywdę materialną i etyczno-moralną. D. B. zwróciła uwagę na aspekt społeczny zagadnień podnoszonych w jej pismach kierowanych do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które nie wywiązują się wobec niej jako osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy społecznej z ustawowych obowiązków. Skarżąca podała, że pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. wezwała Radę Miasta Z. do zmiany uchwały Nr [...].

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie bądź oddalenie skargi. Pełnomocnik organu wskazała, że wezwanie skarżącej do zmiany uchwały zostało pozostawione bez rozpatrzenia, o czym skarżąca została poinformowana. Złożone przez D. B. skargi mają charakter postulatów i roszczeń o świadczenia z zakresu pomocy społecznej i stanowią powtórzenie dotychczasowych spraw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Na wstępie należy podkreślić, że postępowanie w sprawach skarg i wniosków zostało samodzielnie uregulowane w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, którego rozdział 2, obejmujący przepisy art. 227-240, normuje postępowanie skargowe. W myśl art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników lub biurokratyczne załatwianie spraw. W sytuacji, gdy przepisy szczególne nie określają organów właściwych do rozpatrywania skarg, zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest rada gminy.

Należy wskazać, że sąd administracyjny sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta ogranicza się do zakresu określonego ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm. - dalej zwanej p.p.s.a.) oraz do spraw, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę. Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

Strona 1/3