Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Uchwałą Nr [...] z dnia [...] r. Rada Miasta Z. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozpatrzyła skargi D.B. dotyczące działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z..

Zgodnie z treścią § 1 niniejszej uchwały Rada Miasta nie uwzględniła ponownie wniesionych przez D. B. skarg z dnia: 5 lutego, 19 marca, 2 kwietnia, 8 kwietnia 2008 r., z powodu braku okoliczności świadczących o niezasadnym lub niesłusznym postępowaniu w sprawie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., podtrzymując jednocześnie stanowisko wyrażone przez organ w uchwale Nr [...], również dotyczącej rozpatrzenia skargi D.B. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z..

Na powyższą uchwałę D. B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Skarżąca wskazała w uzasadnieniu, iż nie zgadza się z podjętą uchwałą Rady Miasta i powołując się na trudną sytuację w jakiej się znajduje, domaga się przyznania jej świadczeń i pomocy, o które występuje do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., Prezydenta Miasta i Rady Miasta Z.. D. B. zarzuciła Radzie Miasta Z., iż nie reaguje na żadne skargi składane przez nią na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., a nadto wskazała na podejmowanie przez Radę działań w zakresie w/w spraw w sposób tendencyjny i automatyczny. Skarżąca podała, iż pismem z dnia 12 maja 2008 r. wezwała Radę Miasta do zmiany uchwały Nr [...], jednakże w odpowiedzi organu z dnia 4 czerwca 2008 r. poinformowana została o pozostawieniu w/w wezwanie bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na skargę, reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego - [...], Rada Miasta Z. wniosła o odrzucenie skargi z uwagi na brak właściwości w tym zakresie sądu administracyjnego lub jej oddalenie. Pełnomocnik podkreślił, iż składane przez D. B. skargi mają charakter postulatów i roszczeń o świadczenia z zakresu pomocy społecznej i stanowią powtórzenie dotychczasowych spraw, które Rada Miasta rozpatrywała. Organ podał, iż w zaskarżonej uchwale podtrzymał stanowisko wyrażone w uprzednio podjętych uchwałach, dotyczących tego samego przedmiotu, gdyż nie znalazł nowych okoliczności uzasadniających uwzględnienie wnoszonych skarg.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Na wstępie należy podkreślić, iż odrzucenie skargi następuje w sytuacji, gdy skarga nie spełnia określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., warunków koniecznych do jej skutecznego złożenia. Jednym z takich warunków formalnych skutecznego złożenie skargi jest złożenie jej od aktu lub czynności objętych zakresem właściwości rzeczowej sądu administracyjnego, określonej w art. 3 § 2 i 3 p.p.s.a.

Strona 1/3