Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 30 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Uchwałą nr [...] Rada Miasta Z., na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, rozpatrzyła ponownie wniesione skargi D. B. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. Zgodnie z § 1 ust. 1 powołanej uchwały, Rada Miasta nie uwzględniła ponownie wniesionych czterech skarg D. B. na działalność powyższego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z 21 maja, 26 maja, 28 maja oraz 9 czerwca 2008 r. z powodu braku okoliczności świadczących o niezasadnym lub niesłusznym postępowaniu w sprawie i podtrzymała stanowisko zawarte w uchwale nr [...] w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z., z uwagi na ich bezzasadność.

D. B. pismem z dnia [...] r. wniosła za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Z. skargę na powyższą uchwałę, w której stwierdziła, iż organy państwowe nie uwzględniają jej interesu prawnego, zaś jej potrzeby, jako osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy społecznej, nie podlegają zaspokojeniu zgodnie z literą prawa. W ocenie strony jej skargi załatwiane są w jednakowy sposób, poprzez odmowę uwzględnienia jej petycji, co wynika z uporczywości i niekompetencji urzędników. Powyższe urąga, w ocenie skarżącej, jej godności i powoduje po jej stronie "straty każdego rodzaju".

Skarżąca wskazała, że wyczerpała tryb zaskarżenia uchwały organu gminy, wnosząc uprzednio wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 9 lipca 2008 r. Kopię w/w pisma skarżąca załączyła do skargi.

Odpowiadając na skargę Rada Miasta Z. wniosła o jej odrzucenie z powodu niedopuszczalności lub oddalenie jako bezzasadnej. Organ wskazał, że wielokrotnie powielane przez skarżącą skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prezydenta Miasta były już przedmiotem rozpatrzenia i nie wnoszą do sprawy nowych okoliczności. Wszystkie skargi dotyczą bowiem niezadowolenia z zakresu i formy pomocy społecznej udzielonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nadto organ powołując się na orzecznictwo sadów administracyjnych, w tym WSA w Gorzowie Wlkp. podniósł, iż uchwały podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art. 227 k.p.a. są czynnością informacyjną o sposobie załatwienia skargi, mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarg podlegała odrzuceniu.

Na wstępie należy podkreślić, że postępowanie w sprawach skarg i wniosków zostało samodzielnie uregulowane w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, którego rozdział 2, obejmujący przepisy art. 227 - 240, normuje postępowanie skargowe. W myśl art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W sytuacji, gdy przepisy szczególne nie określają organów właściwych do rozpatrywania skarg, zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest rada gminy.

Strona 1/2