Wniosek w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 5 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi K. K. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr: [...] w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej postanawia: I. zwolnić skarżącego od wpisu sądowego od skargi w 2/3 części, II. w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oddalić, III. ustanowić dla K. K. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych.

Uzasadnienie

K. K. złożył formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i dwiema córkami, z których starsza studiuje zaocznie w Krakowie, a młodsza uczy się w gimnazjum. Skarżący jest emerytowanym policjantem z trzecią grupą inwalidzką i pobiera miesięczne świadczenie w wysokości [...] zł netto, jego żona otrzymuje za pracę w przedszkolu wynagrodzenie w wysokości [...] zł netto miesięcznie, co łącznie daje miesięczny dochód w wysokości [...] zł. Czesne za studia starszej córki wynoszą 1600 zł za semestr. Skarżący i jego żona są właścicielami drewnianego domu z 1904 r. wielkości 35 m kw do remontu, nieruchomości rolnej o powierzchni 0,6969 ha i domu w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 115 m kw. Oboje z żoną spłacają kredyt budowlany w wysokości 587 zł miesięcznie, wnioskodawca spłaca pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej w wysokości 600 zł miesięcznie. Natomiast żona spłaca pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej w wysokości 200 zł miesięcznie. Skarżący podał, że wpłacają na ubezpieczenie w postaci stałych zleceń kwoty 112 zł, 174zł, 158 zł miesięcznie. Wydatki na zakup leków dla skarżącego wynoszą 200 zł miesięcznie. Stwierdził, że wobec ciężkiej sytuacji materialnej są praktycznie na utrzymaniu jego rodziców.

Zgodnie z art. 245 i 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego). Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W orzecznictwie sądowym prezentowane jest stanowisko, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym powinno mieć charakter wyjątkowy i być stosowane w stosunku do osób żyjących w ubóstwie (przykładowo do takich osób można zaliczyć bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu na okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia). Strona będąca osobą fizyczną powinna partycypować w kosztach postępowania, jeżeli ma jakiekolwiek środki majątkowe, w szczególności posiada stały miesięczny dochód przewyższający ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę.

W rozpatrywanej sprawie przy analizie wniosku K. K. uwzględniono wysokie, ale spłacane regularnie zadłużenie związane z budową domu, wydatki na leczenie, pomoc finansową ze strony rodziców wnioskodawcy, fakt, że skarżącego stać na opłacenie studiów i uiszczanie składek na ubezpieczenie w wysokości 444 zł miesięcznie oraz okoliczność, że studiująca zaocznie córka ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Uznano, że przy racjonalnym gospodarowaniu stałym dochodem z własnej emerytury i wynagrodzenia pracę żony, skarżący będzie w stanie uiścić kwotę 100 zł to jest 1/3 wpisu sądowego od skargi wynoszącego w rozpatrywanej sprawie 300 zł i zgromadzić odpowiednie środki na pokrycie ewentualnych późniejszych kosztów sądowych (w wypadku oddalenia skargi 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem i wpis sądowy od skargi kasacyjnej wynoszący 150 zł). Natomiast na uwzględnienie zasługuje wniosek o ustanowienie radcy prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1