Sprawa ze skargi M. K. na czynność materialno-techniczną Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odmowy unieważnienia dowodu osobistego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2015r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na czynność materialno-techniczną Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia dowodu osobistego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] Burmistrz Miasta i Gminy, odnosząc się do stanowiska M. K. w sprawie wyrobienia nowego dowodu osobistego i unieważnienia wyrobionego dowodu osobistego, poinformował że w przypadku dowodu osobistego M. K., który do chwili obecnej nie został odebrany, nie zaistniały żadne ustawowe przesłanki i przyczyny, dla których dowód osobisty ważny od dnia 2 maja 2007r. do dnia 2 maja 2017r. należałoby unieważnić.

Skargę na opisaną na wstępie czynność materialno-techniczną z dnia 15 września 2015r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach M. K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a., Sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1-5) wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest czynność materialno-techniczna Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia dowodu osobistego M. K.

Tymczasem, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, w wyniku wniesionego przez M. K. wezwania do usunięcia naruszenia prawa (k. 31) - w którym zarzucił ww. organowi bezzasadną odmowę unieważnienia dowodu osobistego i brak wydania w tym zakresie decyzji administracyjnej - decyzją z dnia [...] Burmistrz Miasta i Gminy odmówił unieważnienia wyrobionego dowodu osobistego dla M. K. (k. 20). Tym samym organ uwzględnił przedstawioną przez wnioskodawcę argumentację co do formy podjętego w jego sprawie rozstrzygnięcia, ponownie stwierdzając brak podstaw do unieważnienia wyrobionego dowodu osobistego - tym razem jednak w formie decyzji administracyjnej.

Ze względu na powyższe, w sprawie niniejszej brak jest przedmiotu zaskarżenia.

Jak już wskazano wyżej, w wyniku wniesionego przez M. K. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzję z dnia [...]. W tym stanie rzeczy nie można przyjąć, że w obrocie prawnym funkcjonują równolegle czynność materialnotechniczna i decyzja administracyjna dotyczące tej samej kwestii.

Końcowo należy wyjaśnić skarżącemu, że stosownie do pouczenia zawartego w ww. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od tego rozstrzygnięcia do Wojewody. Dopiero po wydaniu decyzji przez organ II instancji, stronie przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do tut. Sądu na rozstrzygnięcie organu odwoławczego w przedmiocie unieważnienia dowodu osobistego (art. 52 § 1 i 2, art. 134 § 1 ustawy P.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6051 Dokumenty stwierdzające tożsamość
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy