Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wspólnoty gruntowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 stycznia 2010r. znak: [...] w przedmiocie wspólnoty gruntowej postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6164 Wspólnoty gruntowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

P. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 stycznia 2010r. znak: [...] w przedmiocie wspólnoty gruntowej.

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2010r., doręczonym w dniu 29 marca 2010r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł oraz do nadesłania jej 9 odpisów w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego ani też nie uzupełnił braków formalnych skargi. Natomiast jeszcze przed otrzymaniem wezwania do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych skarżący, w swoim piśmie z dnia 26 marca 2010r., wskazał, iż cofa skargę. Ponieważ w niniejszej sprawie nie został uiszczony wpis od skargi ani nie zostały uzupełnione jej braki, wobec cofnięcia skargi Sąd nie mógł umorzyć postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. albowiem cofnięcie skargi tylko wówczas spowoduje skutek w postaci umorzenia postępowania, gdy nastąpi wszczęcie postępowania, a to z kolei następuje po uzupełnieniu wszystkich braków. W takiej sytuacji jaka zaistniała w niniejszej sprawie, skarga musiała podlegać odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6164 Wspólnoty gruntowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze