Wniosek w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 26 maja 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. N. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. N na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum postanawia: oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Z. N. złożył urzędowy formularz PPPr wniosku o przyznanie prawa pomocy wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum.

Ze złożonego formularza wynika, że Z. N. utrzymuje się ze składek swoich członków. Z wpłaconych składek 70 % pozostaje do dyspozycji Oddziału, a 30% jest przekazywanych do Zarządu Z.N. w W. Pieniądze ze składek są przeznaczane na realizację zadań statutowych - organizację zebrań, szkoleń związkowych, spotkań rocznicowych, działalność ognisk związkowych działających w gminach, wypłatę zasiłków statutowych zapomóg losowych. W 2007 r. wnioskodawca wypłacił zasiłki statutowe o łącznej wysokości 5000 zł. W rubryce formularza "wysokość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych" wpisano kwotę [...] zł rocznie, a w rubryce "wysokość zysku lub strat" podano kwotę [...] zł. W dniu 30 kwietnia 2008 r. na rachunku bankowym skarżącego była kwota [...]zł. Wnioskodawca nie posiada majątku trwałego, użytkuje pomieszczenie, którym administruje O. U. Z. N. Czynsz i inne opłaty stałe związane z utrzymaniem tego lokalu wynoszą 1500 zł rocznie.

Na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących postępowań sądowych obowiązuje zasada, zgodnie którą koszty sądowe, jak również koszty wynagrodzenia fachowego pełnomocnika, pokrywa strona dochodząca swych roszczeń. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy.

Zgodnie z art. 245 i art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy przysługuje osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy wykaże ona, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego) bądź wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego). Udowodnienie przez wnioskodawcę tych okoliczności daje podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W rozpatrywanej sprawie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych podlega oddaleniu. Ze złożonego formularza wynika bowiem jednoznacznie, że Z. N. środki pieniężne kilkakrotnie przekraczające kwotę wpisu wynoszącego w rozpatrywanej sprawie 300 zł. Należy podkreślić, że wnioskodawca utrzymuje się z miesięcznych składek członków, a więc posiada stały dochód, co umożliwia planowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w tym także z wniesieniem do sądu administracyjnego skargi na uchwałę rady gminy w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Uznano, że przy racjonalnym gospodarowaniu stałym dochodem skarżący jest w stanie uiścić wpis sądowy od skargi i ponieść inne ewentualne koszty sądowe, które mogą pojawić się na późniejszym etapie postępowania. Wszystkie te okoliczności jednoznacznie wskazują, że nie ma podstaw do przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 i art. 246 § 2 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1