Sprawa ze skargi na decyzję Starosty K. w przedmiocie ustalenia opłaty za wydobycie piasków bez koncesji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Starosty K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za wydobycie piasków bez koncesji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez K.S.

Inne orzeczenia o symbolu:
6133 Informacja o środowisku
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 31 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę K. S. na decyzję Starosty z dnia 16 grudnia 2008 r. w przedmiocie ustalenia opłaty za wydobycie piasków bez koncesji.

Powyższe postanowienie wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie zaskarżenia zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 czerwca 2011 r.

Skargę kasacyjną od tego orzeczenia osobiście sporządził i wniósł K. S.

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm./- dalej zwaną p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Z kolei art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Z uwagi na to, że skarga kasacyjna nie została sporządzona przez uprawniony do tego podmiot, należało ją uznać za niedopuszczalną. Powyższe skutkuje jej odrzuceniem, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6133 Informacja o środowisku
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta