Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyło się postępowanie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy z dnia 2 września 2004r. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Wyrok w przedmiotowej sprawie zapadł w dniu 29 marca 2006r., a następnie wskutek nie złożenia skargi kasacyjnej uprawomocnił się dnia 29 kwietnia 2006r.

W dniu 4 czerwca 2008r. M. M. złożyła formularz PPF, w którym wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie przyznania adwokata. Tego samego dnia złożyła również wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 29 marca 2006r. i jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia został odrzucony postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2008r.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2008r. Referendarz sądowy odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy.

W dniu 23 lipca 2008r. M. M. wniosła sprzeciw, w którym ponownie domagała się przyznanie jej prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienie adwokata nie jest zasadny.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2008r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U nr 153 poz. 1270/ zwana dalej uppsa prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

Bezspornym jest, że wyrok w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy, ogłoszony w dniu 29 marca 2006r., wobec niezaskarżenia go przez strony, stał się prawomocny w dniu 29 kwietnia 2006r. Skoro zaś postępowanie w sprawie zostało prawomocnie zakończone, skarżąca nie może skutecznie złożyć wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 243 § 1 uppsa odmówił M. M. przyznania prawa pomocy.

Strona 1/1