Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 24 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

M. M. złożyła w dniu 18 maja 2005 r. urzędowy formularz PPF wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa. Postanowieniem Referendarza sądowego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2005 r. zwolniono skarżącą od kosztów sądowych w całości.

Wyrokiem z dnia 29 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę M. M.. Od wyroku nie wniesiono skargi kasacyjnej i stał się on prawomocny od dnia 29 kwietnia 2006 r.

W dniu 4 czerwca 2008 r. M. M. złożyła formularz PPF, w którym wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, co potwierdza zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. Skarżąca jest współwłaścicielką w 1/6 części domu piętrowego oraz w 1/3 części nieruchomości rolnej o powierzchni 0,85 ha. Wnioskodawczyni korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- w maju 2008 r. dostała zasiłek okresowy w wysokości 240 zł. Ponadto jest zapożyczona u znajomych i zalega z opłatami związanymi z utrzymaniem mieszkania.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.,) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Z przepisu tego wynika zatem, że wniosek o przyznanie prawa pomocy strona może złożyć przed wszczęciem postępowania lub w jego toku - w każdym czasie, aż do zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem, co znalazło wyraz w utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r. sygn. akt II OZ 117/08 i z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II FZ 603/07) . Zatem wniosek taki nie może być złożony po prawomocnym zakończeniu postępowania, gdyż w sprawie prawomocnie zakończonej bezprzedmiotowe byłoby rozpatrywanie wniosku o przyznanie prawa pomocy. Prawomocność orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie oznacza bowiem, iż dana sprawa została ostatecznie zakończona i skarżący nie może już w niej dochodzić swoich roszczeń. Innymi słowy nie może już kwestionować rozstrzygnięcia organów administracji publicznej na gruncie ustalonego w sprawie stanu faktycznego i prawnego (prawomocność materialna). Prawomocność orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie wyklucza również możliwość jego zaskarżenia w zwyczajnym trybie odwoławczym (skarga kasacyjna, zażalenie) - prawomocność formalna (art. 168 § ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W rozpatrywanej sprawie M. M. nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2006 r. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, nie wniosła skargi kasacyjnej i wobec powyższego wyrok stał prawomocny od dnia 29 kwietnia 2006 r. Wniosek o przyznanie prawa pomocy dla swojej skuteczności wymagał zgłoszenia najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2006 r., którego to warunku wniosek skarżącej pochodzący z dnia 4 czerwca 2008 r. niewątpliwie nie spełnia. Tym samym przyznanie stronie prawa pomocy w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem jest bezzasadne i to niezależnie od jej sytuacji materialnej.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. art. 243 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1