Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Armański (spr.) Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal Asesor WSA Agnieszka Banach po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.K. o wyłączenie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie ze skargi M.K. na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [...] lipca 2017r. znak: [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie Starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Małgorzaty Długońskiej.

Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 9 października 2018r., stanowiącym jednocześnie sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego z dnia 12 września 2018r., skarżący M.K. wniósł o wyłączenie od udziału w toczącym się postępowaniu w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017r. znak: [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, Starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Małgorzaty Długońskiej. Uzasadniając wniosek M.K. zarzucił referendarzowi brak rzetelności i obiektywizmu związany z tym, że na gruncie przedstawionej przez niego sytuacji majątkowej i rodzinnej odmówił mu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu. Zachowanie i twierdzenia wskazane w uzasadnieniu postanowienia referendarza cechuje jego zdaniem niechęć i brak obiektywizmu w stosunku do wnioskodawcy.

W dniu 7 listopada 2018r. referendarz M. D. złożyła pisemne oświadczenie, z którego wynika, że nie zna osobiście stron, a nadto nie zachodzą w sprawie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Nie zachodzą również okoliczności powodujące wyłączenie referendarza z mocy ustawy, określone w art. 18 § 1-3 w zw. z art. 24 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), dalej "Ppsa".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 18 § 1 Ppsa sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6a dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie;

7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 18 § 2). Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej skargi (art. 18 § 3).

Strona 1/2