Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w osobie Referendarza Sądowego Renaty Ranickiej po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie skargi na decyzję Wojewody z dnia 28 września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącego J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2012 r.

We wniosku tym wnioskodawca oświadczył, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jego miesięczny dochód z tytułu pobieranego świadczenia rentowego wynosi 882 zł brutto. W składa majątku wnioskodawcy wchodzi mieszkanie o pow. 54 m2 oraz trzy boksy garażowe odpowiednio o pow. 18 m2, 19 m2 i 19 m2. Innego majątku ruchomego ani nieruchomości wnioskodawca nie wykazał.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, iż nie możliwości finansowych na poniesienie kosztów sądowych i adwokackich z powodu niskiego miesięcznego dochodu.

W ocenie referendarza informacje przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie prawa pomocy były niewystarczające do oceny jego rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej, w związku z czym działając na zasadzie art. 255 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pismem z dnia 24 września 2012 r. wezwano go do przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania następujących informacji :

- przedłożenia zaświadczenia z właściwego Wydziału Komunikacji o pojazdach mechanicznych;

- udokumentowanie miesięcznych wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem, w tym kserokopii rachunków i faktur za media za ostatni okres rozliczeniowy oraz innych potwierdzających wydatki konieczne;

- przedstawienie zeznania podatkowego za rok 2011;

- przedstawienie historii rachunku bankowego za ostatnie trzy miesiące;

- oświadczenie czy skarżąca korzysta z pomocy opieki społecznej, jeśli tak to w jakim zakresie;

- wyjaśnienie czy z wykazanych boksów garażowych uzyskuje jakikolwiek dochody.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie wnioskodawca w piśmie z dnia 31 stycznia 2013 r. oświadczył, iż nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Przedstawił kserokopię zeznania podatkowego za rok 2011 r. oraz informację ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu za mieszkanie przy ul. [...] w K. , który od stycznia 2013 r. wynosi 474.82 zł i składają się na niego opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, windę, wywóz śmieci, opłaty na rzecz gminy. Wnioskodawca dołączył także wyciągi z konta bankowego za okres od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. Co do boksów garażowych wnioskodawca wyjaśnił, iż nie przynoszą one żadnego dochodu. Natomiast roczny koszt ich utrzymania wynosi 325,49 zł.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,( Dz. U. nr 153, poz.1270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda