Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego J. P. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia 28 września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K..

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2013 r. złożonym na urzędowym formularzu PPF skarżący J. P. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. We wniosku oświadczył, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jego miesięczny dochód z tytułu pobieranego świadczenia rentowego wynosi 882 zł brutto. W składa majątku wnioskodawcy wchodzi mieszkanie o pow. 54 m2 oraz trzy boksy garażowe odpowiednio o pow. 18 m2, 19 m2 i 19 m2. Innego majątku ruchomego ani nieruchomości wnioskodawca nie wykazał.

Po wezwaniu o przedstawienie dalszych informacji i dokumentów, skarżący w piśmie z dnia 31 stycznia 2013 r. oświadczył, iż nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Przedstawił kserokopię zeznania podatkowego za rok 2011 r. oraz informację ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu za mieszkanie przy ul. [...] w K., który od stycznia 2013 r. wynosi 474,82 zł i składają się na niego opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, windę, wywóz śmieci, opłaty na rzecz gminy. Wnioskodawca dołączył także wyciągi z konta bankowego za okres od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. Co do boksów garażowych wnioskodawca wyjaśnił, iż nie przynoszą one żadnego dochodu. Natomiast roczny koszt ich utrzymania wynosi 325,49 zł.

Postanowieniem z 21 lutego 2013 r. referendarz oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata.

W sprzeciwie wniesionym od ww. postanowienia J. P. zakwestionował pogląd referendarza sądowego wyrażony w tym postanowieniu, iż z tytułu wynajęcia 3 boksów garażowych mógłby otrzymywać nawet ok. 900 zł miesięcznie oraz wyraził oburzenie, że Sąd oskarża go o kłamstwo i poucza co powinien robić ze swoją własnością. Podkreślił, że renta, którą otrzymuje, nie pozwala mu na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.) - dalej określanej jako P.p.s.a. w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

W związku z tym, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do odrzucenia sprzeciwu, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w podlega rozpoznaniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący domaga się zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, a więc przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 P.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1P.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z treści art. 246 P.p.s.a. jednoznacznie wynika, że warunkiem przyznania prawa pomocy jest, by osoba, która się o to ubiega, wykazała, że spełnia ustawowe wymogi do zastosowania wobec niej wyjątku od ogólnej zasady określonej w art. 199 P.p.s.a., zgodnie z którą to strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Oceniając sytuację materialną skarżącego, Sąd stwierdził, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z przedstawionych przez skarżącego dochodów i wydatków wynika, że miesięczny dochód skarżącego stanowi świadczenie rentowe w wysokości 758,31 złotych. Roczny przychód skarżącego, jak wynika z przedłożonego zeznania podatkowego za rok 2011, wynosi 9 479,42 złotych. Wysokość miesięcznego czynszu za mieszkanie to z kolei wydatek rzędu 474,82 złotych.

Oceniając uzyskiwane przez skarżącego dochody i ponoszone przez niego wydatki, Sąd doszedł do wniosku, że skarżący nie jest w stanie z otrzymywanej renty wygospodarować oszczędności, które pokryłyby koszty sądowe oraz wystarczyły na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika.

Dlatego też Sąd uznał za uzasadnione zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości oraz ustanowić dla niego adwokata.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda