Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata po wniesieniu przez niego sprzeciwu od postanowienia referendarza z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia 28 września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia: 1. zwolnić J. P. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla J. P. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K..

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

J. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w niniejszej sprawie. We wniosku tym oświadczył, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jego miesięczny dochód z tytułu pobieranego świadczenia rentowego wynosi 882 zł brutto. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi mieszkanie o pow. 54 m2 oraz [...] boksy garażowe odpowiednio o pow. 18 m2, 19 m2 i 19 m2. Innego majątku ruchomego ani nieruchomości wnioskodawca nie wykazał.

Po wezwaniu o przedstawienie dalszych informacji i dokumentów, skarżący w piśmie z dnia 31 stycznia 2013 r. oświadczył, iż nie korzysta z pomocy opieki społecznej. Przedstawił kserokopię zeznania podatkowego za rok 2011 r. oraz informację ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu za mieszkanie przy ul. [...] w K., który od stycznia 2013 r. wynosi 474,82 zł i składają się na niego opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, windę, wywóz śmieci, opłaty na rzecz gminy. Wnioskodawca dołączył także wyciągi z konta bankowego za okres od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. Co do boksów garażowych wnioskodawca wyjaśnił, iż nie przynoszą one żadnego dochodu. Natomiast roczny koszt ich utrzymania wynosi 325,49 zł.

Postanowieniem z 21 lutego 2013 r. referendarz oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata.

W sprzeciwie od tego postanowienia J. P. zakwestionował ustalenie, iż z tytułu wynajęcia [...] boksów garażowych mógłby otrzymywać nawet ok. 900 zł miesięcznie oraz wyraził oburzenie, że Sąd oskarża go o kłamstwo i poucza co powinien robić ze swoją własnością. Podkreślił, że renta, którą otrzymuje, nie pozwala mu na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb.

Wezwany o dodatkowe informacje skarżący przedłożył kserokopię rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok, z którego wynika, że w roku tym osiągnął przychód w kwocie 1047,42 zł.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Skarżący domaga się zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, a więc przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Oceniając sytuację materialną skarżącego, Sąd stwierdził, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie. Skarżący osiąga bowiem miesięczny dochód w wysokości 758,31 zł, zaś wysokość miesięcznego czynszu za mieszkanie wynosi 474,82 złotych. Skarżącemu pozostaje na bieżące potrzeby kwota 283 zł. Nie ma przy tym żadnego majątku, poza trzema boksami garażowymi, które są przedmiotem postępowania administracyjnego podlegającego kontroli sądowej i które nie przynoszą dochodu.

W tych okolicznościach należało uznać, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania i zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości oraz ustanowić dla niego adwokata.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda