Wniosek w przedmiocie żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia NSA Andrzej Niecikowski po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. C. o zwrot kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji postanawia: zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego A. C. kwotę 62 zł, (słownie: sześćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia [...].12.2007 r. (k. 132) skarżącemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Do niezbędnych kosztów postępowania, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. ( art. 205 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - Dz. U. nr 153 póz. 1270 z poźn. zm. -zwaną dalej w skrócie p.o.p.s.a).

Skarżący domagał się zwrotu kosztów w wysokości 144 zł. Zarządzeniem z dnia [...].02.2008 r., wezwał Sąd skarżącego aby wykazał jakie wydatki składają się na żądaną kwotę zwrotu kosztów w wysokości 144 zł., a ponadto wskazał jaki jest koszt przejazdu z miejsca jego zamieszkania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie najtańszym z dostępnych środków lokomocji.

W odpowiedzi na to zarządzenie pismem z dnia [...].03.2008 r., skarżący wyjaśnił, że na żądaną kwotę składa się dojazd na rozprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w dniu [...].05.2006 r., i powrót do miejsca zamieszkania w kwocie 62 zł., oraz posiłek 10 zł., co daje łączna kwotę 72 zł. Następnie taką samą podróż odbył do K. w dniu [...].09.2006 r., w celu uzyskania wyroku z uzasadnieniem, ponieważ mimo wniosku wyroku nie otrzymał. A więc 72 x 2 daje kwotę 144 zł.

Wyrażony pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże Wojewódzki Sąd Administracyjny, przeto skarżącemu należy się zwrot niezbędnych kosztów postępowania, do których należą koszty przejazdów do sądu ( art. 205. § 1 p.o.p.s.a). Art. 4 ust.1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym ( Dz.U.nr.49 póz .445 z późn. zm.) stanowi, że za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji. Można przyjąć, że koszt dojazdu z K. do K. i z powrotem zamykał się kwotą 62 zł., i był uzasadniony w dniu [...].05.2006 r., tj. w dniu rozprawy. Nie można natomiast uznać, aby przyjazd w sprawie uzyskania uzasadnienia był konieczny. Tzw. strawne w wysokości 9 zł., nie należy się skarżącemu skoro nie wykazał on, że pobyt w sądzie i podróże w obie strony łącznie trwały ponad 12 godzin. Zgodnie z internetowym rozkładem jazdy podróż z K. do K. trwa 2 godz. 18 m. Rozprawa trwała od 11:30 do 12:40. Nie można więc przyjąć, że łącznie z podróżą, pobytem w Sądzie - skarżący przekroczył określony limit 12 godzin.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze