Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Piotr Lechowski Sędziowie NSA Krystyna Kutzner (spr.) WSA Dorota Dąbek Protokolant Bernadetta Szczypka po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi J.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 26 marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.03.2007 r nr [....] utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 31.01.2007 r nr [....] orzekającą o ustaleniu nienależnie pobranych przez skarżącą J.Z. świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego przyznanego na dziecko B.Z. w kwocie 43,00 zł w okresie od 01.10.2005 r do dnia 31.03.2006 r i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 220 ,00 zł miesięcznie w okresie od 01.10.2005 r do dnia 31.03.2006 r oraz obowiązku zwrotu tych świadczeń w łącznej kwocie 1.578,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami - w terminie do dnia 02.03.2007 r. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ administracyjny podniósł , że uznanie świadczenia za nienależne i nałożenie obowiązku jego zwrotu poprzedzone było decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. z dnia 13.07.2006 r nr [....] , utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 18.05.2006 r nr [....] uchylającą decyzję z dnia 14.10.2005 r nr [....] , przyznającą skarżącej ww. zasiłek i dodatek do niego. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji przyznającej świadczenie nastąpiło z dniem 01.10.2005 r.

Wyrokiem z dnia 22.11.2007 r , sygn.akt II SA/Kr 972/06 , Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 13.07.2006 r nr [....] , oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 18.05.2006 r nr [....] . Wyrok jest nieprawomocny.

W związku z tym , że rozstrzygnięcie sprawy prowadzonej pod sygnaturą II SA/Kr 605/07 dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego zależy od wyniku sprawy prowadzonej pod sygnaturą II SA/Kr 972/06 , Sąd działając na podstawie art.125 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 30.08.2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 20902 r Nr 153, poz.1270 ) , orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze