Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. M. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 11 stycznia 2005r. J. M. złożyła na urzędowym formularzu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie swej skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia [...]r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skarżąca domagała się zwolnienia od kosztów sądowych z uwagi na ciężką sytuację materialną, podeszły wiek, duże wydatki na leki. Wskazywała, iż miesięczny dochód jej gospodarstwa domowego wynosi [...] zł, na który składają się renta strony oraz emerytura jej małżonka. Skarżąca dodawała, iż nie stać ją na zapłacenie wpisu sądowego w wysokości 300,00 zł, należnego od złożonej przez nią skargi.

Jak wynika z akt sprawy, po podjęciu w dniu 29 lipca 2008r. uprzednio zawieszonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005, postępowania w sprawie skargi m. innymi J. M. na uchwałę Rady Miasta - skarżąca została wezwana do oświadczenia, czy podtrzymuje swą skargę na przedmiotową uchwałę czy też ją cofa. W odpowiedzi na powyższe, Skarżąca złożyła w dniu 23 października 2008r. pisemne oświadczenie, iż cofa swą skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] roku jako, że nie jest już właścicielką działki, której dotyczy zaskarżona uchwała, i w związku z czym nie ma już interesu prawnego koniecznego dla podtrzymania wcześniej złożonej skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w dniu 29 października 2008r. umorzył postępowanie w sprawie ze skargi m. innymi J. M.

Wobec powyższej decyzji strony skarżącej o zaprzestaniu popierania skargi - postępowanie w sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie zainicjowanej cofniętą przez skarżącą skargą, również stało się bezprzedmiotowe, a to na zasadzie art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. ).

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji, na podstawie art. 161§ 1 pkt. 3 w zw. z art. 246 cyt. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1