Skarga D.J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łoboz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D.J. na decyzję Wojewody [...] z dnia 13 maja 2016r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 października 2016r. sygn. akt II SA/Kr 874/16 w ten sposób, że w komparycji wyroku w miejsce słowa "przebudowę" wpisać słowo "budowę".

Uzasadnienie

Uzasadnienie.

Sprawa, niezależnie od jej szczegółowego przedmiotu ( w tym wypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy), określana jest w symbolice sądowej, w tym zwłaszcza dla celów statystycznych i ewidencyjnych jako sprawa o "zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę". Skoro pojawiło się w komparycji omyłkowe wpisanie "pozwolenie na przebudowę", należało poprawić oczywistą omyłkę w trybie sprostowania wyroku. Wobec powyższego w oparciu o art. 156 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1